ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρία ΑΦΟΙ ΛΕΜΟΝΟΠΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. συμμορφώνεται με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, λαμβάνοντας όλα τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

 

Έχουμε θεσπίσει και ακολουθούμε τεκμηριωμένες διαδικασίες για την ασφαλή διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΕ 2016/679περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, το Νόμο 4624/2019 Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 και τη σχετική κείμενη νομοθεσία.

 

Είδος και πηγές προσωπικών δεδομένων

 

Το είδος και το εύρος των προσωπικών δεδομένων στα οποία έχει πρόσβαση η ΑΦΟΙ ΛΕΜΟΝΟΠΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. εξαρτάται από το είδος της συνεργασίας και από αυτά που προβλέπονται στη σχέση συνεργασίας, όπως αποτυπώνονται στην εκάστοτε σύμβαση/πρόταση συνεργασίας.

 

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας (σε εσάς ή/και στους πελάτες σας), τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν:

 

  • Στοιχεία/Δεδομένα ταυτότητας και άλλα: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός ταυτότητας/διαβατηρίου, ΑΦΜ.
  • Στοιχεία/Δεδομένα επικοινωνίας: διεύθυνση κατοικίας (ταχυδρομική διεύθυνση), ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός κινητού τηλεφώνου.

Προσωπικά στοιχεία πελατών που συλλέγουμε από τρίτα μέρη

 

Πιθανώς να συλλεγούν στοιχεία για εσάς από τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων από τους συνεργάτες μας (λογιστές και άλλους συνεργάτες μας), στοιχείων από τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης σύμφωνα με τις ρυθμίσεις σας σε αυτές τις υπηρεσίες, και από άλλες πηγές τρίτων μερών που έχουν το νόμιμο δικαίωμα να μοιραστούν μαζί μας τα στοιχεία σας. Χρησιμοποιούμε και μοιραζόμαστε αυτά τα στοιχεία (και είναι πιθανό να επισυνάψουμε αυτά τα στοιχεία στα άλλα στοιχεία που διατηρούμε για εσάς στο αρχείο μας) για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση.

 

Χρήση των προσωπικών στοιχείων πελατών

Τα προσωπικά στοιχεία πελατών χρησιμοποιούνται με διάφορους τρόπους για την παροχή και την προσαρμογή των υπηρεσιών στο επιθυμητό και προσδοκώμενο επίπεδο. Ενδεικτικά χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς:

 

  • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.
  • ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
  • ΠΛΗΡΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
  • ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ- ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ

 

Φορητότητα των προσωπικών δεδομένων

 

Με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, ενδέχεται τα προσωπικά σας στοιχεία να χρησιμοποιούνται από κοινού και με άλλα τρίτα μέρη – υπό τον όρο της τήρησης απορρήτου -, όπως:

 

  • από Δημόσιες Αρχές, Φορείς: μπορεί να μεταβιβάσει μια προσωπική πληροφορία σε δημόσιες αρχές και φορείς, προκειμένου να συμμορφωθεί με τους εφαρμοστέους νόμους, να ανταποκριθεί σε κυβερνητικές έρευνες ή σε αιτήματα δημοσίων αρχών, να συμμορφωθεί με την έγκυρη νομική διαδικασία.
  • από συνεργαζόμενες εταιρίες/φορείς: μπορεί να αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της σε συνεργαζόμενες εταιρίες/φορείς (Εκτελούντες την Επεξεργασία), όπως – μεταξύ άλλων – εταιρίες ταχυμεταφορών, πάροχοι υπηρεσιών συντήρησης & εφαρμογών πληροφορικής, λογιστές, δικηγόροι, σύμβουλοι.

Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτη χώρα – εκτός ΕΟΧ

 

Η εταιρία μας  επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία δε διαβιβάζονται εκτός ΕΟΧ ή σε χώρες ή διεθνείς οργανισμούς που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι δε διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας αυτών.

 

Ωστόσο, στην περίπτωση που μεταβιβαστούν εκτός ΕΟΧ – για λόγους εκτέλεσης της υπηρεσίας που παρέχουμε και μόνο – είμαστε υποχρεωμένοι να εξασφαλίσουμε ότι οι προμηθευτές και οι συμβαλλόμενοι εκτός του ΕΟΧ θα συνεχίσουν να λαμβάνουν όλα τα μέτρα που είναι λογικά απαραίτητα για να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με αυτή την Πολιτική.

 

Δέσμευση του προσωπικού και των συνεργατών της ΑΦΟΙ ΛΕΜΟΝΟΠΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.

 

Η ΑΦΟΙ ΛΕΜΟΝΟΠΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του προσωπικού και των συνεργατών, ώστε τα πρόσωπα που απασχολούνται στην Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και διαθέτουν πρόσβαση σε αυτά να είναι εξουσιοδοτημένα, να επεξεργάζονται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, να έχουν πρόσβαση μόνο στις απολύτως απαραίτητες πληροφορίες, δεδομένα και δομές, να τελούν υπό συνεχή εκπαίδευση διαχείρισης δεδομένων και τήρησης απορρήτου και να έχουν υπογράψει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ακόμη και μετά την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της απασχόλησής τους στην επεξεργασία.

 

Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα

 

Ο όρος «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται στις πληροφορίες σχετικά με τη φυλετική ή εθνική προέλευση, τις πολιτικές απόψεις, τη θρησκεία ή άλλες πεποιθήσεις, την υγεία, το ποινικό μητρώο και τη σεξουαλική ζωή, ή το σεξουαλικό προσανατολισμό.

Δε συλλέγουμε γενικά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα εκτός εάν δοθούν από τον πελάτη ή εάν απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. 

 

Επεξεργασία και προστασία προσωπικών δεδομένων

 

Η ΑΦΟΙ ΛΕΜΟΝΟΠΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. θα προβεί σε επεξεργασία και θα τηρήσει αρχείο των παραπάνω προσωπικών δεδομένων για το σκοπό της εξυπηρέτησης του πελάτη καθώς και για την τιμολόγηση και την αξιολόγηση των υπηρεσιών που του παρείχαμε.

 

Τα προσωπικά δεδομένα κάθε πελάτη τηρούνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για τους σκοπούς που δηλώνονται ή/και για τους οποίους έχετε συμφωνήσει και στην έκταση που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωσή τους. Θα τηρηθούν για το απαραίτητο χρονικό διάστημα και για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών.

 

Η ΑΦΟΙ ΛΕΜΟΝΟΠΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. λαμβάνει μέτρα για την προστασία των προσωπικών στοιχείων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, γνωστοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή και τη διατήρηση προσωπικών στοιχείων.

 

Δικαιώματα φυσικών προσώπων

 

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΕ 2016/679 περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ, καθώς και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας, να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε εν γένει οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνετε το αντίστοιχο αίτημά σας στο e-mail: info@lemonopoulos.gr.

 

Τροποποιήσεις της Δήλωσης Προσωπικών Δεδομένων

 

Η παρούσα Δήλωση δύναται να τροποποιείται περιοδικά. Κάθε τροποποίηση, θα δημοσιεύεται στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου μας. Η χρήση του ιστοτόπου, οποιωνδήποτε υπηρεσιών μας, ή/και η συγκατάθεση στην ενημερωμένη Δήλωση έπειτα από τις εν λόγω αλλαγές δηλώνει την αποδοχή της αναθεωρημένης Δήλωσης από μέρους του πελάτη.