Αυτεπάγγελτες καταχωρίσεις, διορθώσεις, μεταβολές και διαγραφές από το Γ.Ε.ΜΗ.

Νέα υπηρεσία!

Βελτίωσε την επιχείρηση σου με ένα κλικ – Κλείσε τώρα μια δωρεάν συμβουλευτική συνάντηση!

Το παρόν άρθρο αποτελεί το έκτο από μία σειρά άρθρων που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Αφοί Λεμονόπουλοι Ε.Π.Ε., τα οποία ενημερώνουν λογιστές-φοροτεχνικούς και επιχειρήσεις σχετικά με το Γ.Ε.ΜΗ. και τις υποχρεώσεις προς αυτό.

Στο άρθρο «Πρόσθετες Καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. από Προσωπικές & Κεφαλαιουχικές Εταιρείες και Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Εταιρειών», είδαμε τι ακριβώς θα πρέπει να καταχωρίζουν στο Γ.Ε.ΜΗ. τόσο οι προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρείες, όσο και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών. Στο παρόν άρθρο, θα παρατεθούν οι περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες το Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει σε αυτεπάγγελτες καταχωρίσεις, διορθώσεις, μεταβολές και διαγραφές.

Αυτεπάγγελτες καταχωρίσεις, διορθώσεις, μεταβολές και διαγραφές

 1. Η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να προβαίνει σε αυτεπάγγελτες καταχωρίσεις, διορθώσεις, μεταβολές και διαγραφές αν, μετά από έλεγχο, διαπιστώσει την ύπαρξη συγκεκριμένων νομικών πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων που αφορούν στον υπόχρεο, για τα οποία απαιτείται καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ. και ο υπόχρεος ή όποιος έχει έννομο συμφέρον, έχει παραλείψει να υποβάλει σχετική αίτηση.
  • Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ., πριν προβεί αυτεπαγγέλτως σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω πράξεις, καλεί εγγράφως τον υπόχρεο, είτε να υποβάλει σχετική αίτηση εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών, είτε να εκθέσει τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να γίνει η καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει αυτεπαγγέλτως στην καταχώριση, τη μεταβολή ή τη διαγραφή.
 2. Η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει σε αυτεπάγγελτη καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή, χωρίς την τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας, αν περιέλθουν σε αυτήν με οποιονδήποτε τρόπο:
  1. ληξιαρχικές πράξεις θανάτου υπόχρεου φυσικού προσώπου ή φυσικού προσώπου του οποίου ο θάνατος επηρεάζει τη νομική κατάσταση, τη διαχείριση ή την εκπροσώπηση υπόχρεου νομικού προσώπου, ένωσης προσώπων ή υποκαταστήματος,
  2. (*) τελεσίδικες ή προσωρινώς εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις που δημιουργούν, κηρύσσουν, αναγνωρίζουν ή μεταβάλλουν έννομες καταστάσεις και σχέσεις του υπόχρεου, οι οποίες αντιτάσσονται κατά νόμο προς κάθε τρίτο και οι οποίες αφορούν στην καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή και ιδίως αυτές που:
   1. αφορούν σε αίτηση, κήρυξη, περάτωση, αναστολή ή ανατροπή πτώχευσης του ν. 4738/2020 (Α’ 207), σε διαδικασία εξυγίανσης ή άλλη συλλογική διαδικασία ικανοποίησης πιστωτών του υπόχρεου,
   2. επιφέρουν τη λύση, τη διαγραφή ή την αναβίωση του υπόχρεου νομικού προσώπου ή της ένωσης προσώπων, 
   3. επιφέρουν την είσοδο ή την έξοδο ή τον αποκλεισμό εταίρων ή μελών διοικητικού συμβουλίου υπόχρεων νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων,
   4. επιφέρουν τον διορισμό ή την παύση εκπροσώπων των υπόχρεων νομικών προσώπων, ενώσεων προσώπων και υποκαταστημάτων,
  3. (**) αποφάσεις ή διαταγές που αναστέλλουν την εκτελεστότητα πρωτόδικης απόφασης που έχει καταχωρισθεί, καθώς και αποφάσεις επί ενδίκων μέσων κατά της καταχωρισθείσας πρωτόδικης απόφασης,
  4. έγγραφες δηλώσεις προσώπων που αποχωρούν από το νομικό πρόσωπο ή από τη διοίκηση και εκπροσώπηση νομικού προσώπου ή από την κοινή εκκαθάριση, εφόσον δεν έχουν επιλεγεί από το δικαστήριο της έδρας του προσώπου.

(Ν. 4919/2022,  Άρθρο 30)

Στη συνέχεια παρατίθενται οι επεξηγήσεις των αστερίσκων:

[(*)] Οι γραμματείες των κατά τόπους αρμόδιων δικαστηρίων διαβιβάζουν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, στις αρμόδιες Υ.Γ.Ε.ΜΗ., τις δικαστικές αποφάσεις, τις αιτήσεις και τις δηλώσεις, εκτός αν αυτές διαβιβάζονται αυτόματα μέσω του Ο.Σ.Δ.Δ.Υ

[(**)] Οι δημόσιες υπηρεσίες και οι δημόσιοι λειτουργοί υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγράφως, χωρίς καθυστέρηση, την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ., όταν κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς τους διαπιστώνουν ότι παραλείφθηκε η εγγραφή υπόχρεου ή η καταχώριση νομικών γεγονότων, δηλώσεων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων, για τα οποία απαιτείται εγγραφή ή καταχώριση ή συντρέχει περίπτωση παράνομης, αναληθούς ή ανακριβούς καταχώρισης, μεταβολής ή διαγραφής.

(Ν. 4919/2022,  Άρθρο 31)

Μείνετε συντονισμένοι και διαβάστε στο επόμενό μας άρθρο τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι υπόχρεοι προς το Γ.Ε.ΜΗ. για να υποβάλλουν αίτηση καταχώρισης.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για να λύσουμε οποιαδήποτε απορία έχετε περί εταιρικών πράξεων!

Η ομάδα της ΑΦΟΙ ΛΕΜΟΝΟΠΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.

Περισσότερα άρθρα