Πρόσθετες Καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. από Προσωπικές & Κεφαλαιουχικές Εταιρείες και Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Εταιρειών

Νέα υπηρεσία!

Βελτίωσε την επιχείρηση σου με ένα κλικ – Κλείσε τώρα μια δωρεάν συμβουλευτική συνάντηση!

Το παρόν άρθρο αποτελεί το πέμπτο από μία σειρά άρθρων που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Αφοί Λεμονόπουλοι Ε.Π.Ε., τα οποία ενημερώνουν λογιστές-φοροτεχνικούς και επιχειρήσεις σχετικά με το Γ.Ε.ΜΗ. και τις υποχρεώσεις προς αυτό.

Στο άρθρο «Οι Εταιρικές Πράξεις που Πρέπει να Δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ.», παρατέθηκαν λίστες σχετικά με τις υποχρεωτικές δημοσιεύσεις που πρέπει να λαμβάνουν χώρα από όλες τις 16 κατηγορίες υπόχρεων, καθώς και από εκείνες που θα πρέπει να δημοσιεύονται ανεξάρτητα από το πρόσωπο του υπόχρεου. Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούμε στο τι θα πρέπει να δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ. οι προσωπικές και οι κεφαλαιουχικές εταιρείες.

Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν οι προσωπικές εταιρείες

Για τις προσωπικές εταιρείες των ακόλουθων περιπτώσεων:

 • δ) η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη
 • η) η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό,
 • θ) ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού του Κανονισμού
 • ιε) η κοινοπραξία, με έδρα στην ημεδαπή, [ Άρθρο 293 – Ν.4072/2012. Εφόσον η κοινοπραξία ασκεί εμπορική δραστηριότητα, καταχωρίζεται υποχρεωτικά στο Γ.Ε.ΜΗ. και εφαρμόζονται ως προς αυτήν αναλόγως οι διατάξεις για την ομόρρυθμη εταιρεία.] 

επιπρόσθετα καταχωρίζονται και δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ.:

 1. Η εταιρική σύμβαση και οι τροποποιήσεις της, σε κωδικοποιημένη μορφή, [Προθεσμία: 20 ημέρες από τη λήψη απόφασης – Άρθρο 25 – Παρ. 3– Ν.4919/2022]
 2. Ο σκοπός,
 3. Η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος,
 4. Η πλήρης διεύθυνση της έδρας,
 5. Τα ατομικά στοιχεία των εταίρων, ο ορισμός διαχειριστή, καθώς και η έκταση των εξουσιών του. Αν τα πρόσωπα είναι νομικά, δημοσιεύεται ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον υπάρχει, τα βασικά στοιχεία εξατομίκευσής του, όπως επωνυμία, νομική μορφή και έδρα, καθώς και τα στοιχεία του φυσικού προσώπου που εκπροσωπεί τα νομικά πρόσωπα, [Προθεσμία : 20 ημέρες από τη λήψη απόφασης – Άρθρο 25  Παρ. 3– Ν.4919/2022]
 6. Η έξοδος του εταίρου ή ο αποκλεισμός του, [Προθεσμία : 20 ημέρες από τη λήψη απόφασης – Άρθρο 25 – Παρ. 3– Ν.4919/2022]
 7. Κάθε μεταβολή στα ποσοστά συμμετοχής των εταίρων στα κέρδη και τις ζημιές της εταιρείας, [Προθεσμία : 20 ημέρες από τη λήψη απόφασης – Άρθρο 25 – Παρ. 3– Ν.4919/2022]
 8. Η λύση και η αναβίωση της εταιρείας, [Προθεσμία : 20 ημέρες από τη λήψη απόφασης – Άρθρο 25 – Παρ. 3– Ν.4919/2022]
 9. Η δικαστική απόφαση με την οποία κηρύσσεται η ακυρότητα της εταιρείας, [Αυτεπάγγελτες καταχωρίσεις, διορθώσεις, μεταβολές και διαγραφές – Άρθρο 30– Ν.4919/2022]
 10. Ο διορισμός των εκκαθαριστών, καθώς και τα ατομικά τους στοιχεία, [Προθεσμία : 20 ημέρες από τη λήψη απόφασης – Άρθρο 25 – Παρ. 3– Ν.4919/2022]
 11. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εφόσον:  Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι των προσώπων αυτών έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι ανώνυμη εταιρεία, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας και ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία.  [Προθεσμία : 20 ημέρες από τη λήψη απόφασης – Άρθρο 25 – Παρ. 3– Ν.4919/2022]
 12. Οι οικονομικές καταστάσεις έναρξης και πέρατος εκκαθάρισης και η διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ.  [Προθεσμία : 20 ημέρες από τη λήψη απόφασης – Άρθρο 25 – Παρ. 3– Ν.4919/2022]

Επισήμανση

Άρθρο 25 – Παρ. 3 – 4919/2022 :με την επιφύλαξη των υποκαταστημάτων αλλοδαπής των άρθρων 41, 43, 44 και 45 για τα οποία η ανωτέρω αίτηση υποβάλλεται από τους υπόχρεους εντός τριών (3) μηνών από την καταχώριση στο εθνικό μητρώο του κράτους μέλους της έδρας τους.

Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν οι κεφαλαιουχικές εταιρείες

Για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες των περιπτώσεων:

 • α) Α.Ε.
 • β) Ε.Π.Ε.
 • γ) Ι.Κ.Ε.
 • δ) Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (κατά μετοχές)
 • ε) Αστικός Συνεταιρισμός
 • ζ) ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοιν.Σ.Π.Ε.)
 • ι) η Ευρωπαϊκή Εταιρεία του Κανονισμού (ΕΚ) 2157/2001
 • ια) η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία του Κανονισμού της παρ. 1 του άρθρου 16, με έδρα στην ημεδαπή,

καταχωρίζονται και δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ.:

 1. Η ιδρυτική πράξη, το καταστατικό και, όπου απαιτείται, η εγκριτική απόφαση της διοίκησης, [Προθεσμία : 20 ημέρες από τη λήψη απόφασης – Άρθρο 25 – Παρ. 3– Ν.4919/2022]
 2. Οι τροποποιήσεις του καταστατικού και το πλήρες κωδικοποιημένο κείμενο του καταστατικού, [Προθεσμία : 20 ημέρες από τη λήψη απόφασης – Άρθρο 25 – Παρ. 3– Ν.4919/2022]
 3. Ο διορισμός, η αποχώρηση και τα ατομικά στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 33, των προσώπων τα οποία, είτε ως όργανο προβλεπόμενο από τον νόμο είτε ως μέλη τέτοιου οργάνου:
  1. έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων. Αν τα πρόσωπα αυτά είναι περισσότερα από ένα, με την καταχώριση διευκρινίζεται αν δύνανται να ενεργούν μόνα τους ή υποχρεούνται να ενεργούν από κοινού,
  1. εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον δικαστηρίου, και
  1. συμμετέχουν στη διοίκηση, στην εποπτεία ή στον έλεγχο της εταιρείας, [Προθεσμία : 20 ημέρες από τη λήψη απόφασης – Άρθρο 25 – Παρ. 3– Ν.4919/2022]
 4. Μία (1) τουλάχιστον φορά κάθε έτος, το ύψος του καλυφθέντος κεφαλαίου, εφόσον η ιδρυτική πράξη ή το καταστατικό αναφέρονται σε εγκεκριμένο κεφάλαιο, εκτός αν κάθε αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου συνεπάγεται τροποποίηση του καταστατικού, [Προθεσμία : 20 ημέρες από τη λήψη απόφασης – Άρθρο 25 – Παρ. 3– Ν.4919/2022]
 5. Τα λογιστικά έγγραφα κάθε χρήσεως των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική βάσει των Οδηγιών του Συμβουλίου 86/635/ΕΟΚ, για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 91/674/ΕΟΚ, για τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, 2013/34/ΕΕ, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου, [Προθεσμία : 20 ημέρες από τη λήψη απόφασης – Άρθρο 25 – Παρ. 3– Ν.4919/2022]
 6. Οποιαδήποτε μεταβολή της έδρας της εταιρείας[Προθεσμία: 20 ημέρες από τη λήψη απόφασης – Άρθρο 25 – Παρ. 3– Ν.4919/2022]
 7. Η λύση και η αναβίωση της εταιρείας, [Προθεσμία : 20 ημέρες από τη λήψη απόφασης – Άρθρο 25 – Παρ. 3– Ν.4919/2022]
 8. Η δικαστική απόφαση με την οποία κηρύσσεται η ακυρότητα της εταιρείας, [Αυτεπάγγελτες καταχωρίσεις, διορθώσεις, μεταβολές και διαγραφές – Άρθρο 30– Ν.4919/2022]
 9. Ο διορισμός και τα ατομικά στοιχεία των εκκαθαριστών [Προθεσμία : 20 ημέρες από τη λήψη απόφασης – Άρθρο 25 – Παρ. 3– Ν.4919/2022]
 10. Οι οικονομικές καταστάσεις έναρξης, οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης και η διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ. [Προθεσμία : 20 ημέρες από τη λήψη απόφασης – Άρθρο 25 – Παρ. 3– Ν.4919/2022]

(Ν. 4919/2022, Άρθρο 35 )

Στοιχεία που καταχωρίζουν τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών που έχουν την έδρα τους σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 1. Η ιδρυτική πράξη και το καταστατικό, αν αυτό αποτελεί αντικείμενο χωριστής πράξης, καθώς και οι τροποποιήσεις τους,
 2. Η βεβαίωση του μητρώου, στο οποίο έχει καταχωρισθεί η εταιρεία (πιστοποιητικό καλής λειτουργίας της αρμόδιας αρχής ή του εμπορικού μητρώου της χώρας προέλευσης),
 3. Η ταχυδρομική διεύθυνση του υποκαταστήματος,
 4. Η αναφορά των δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος,
 5. Το μητρώο στο οποίο έχει ανοιχθεί για την εταιρεία ο φάκελος της παρ. 2 του άρθρου 21, καθώς και ο ευρωπαϊκός μοναδικός ταυτοποιητής (EUID),
 6. Η επωνυμία και η μορφή της εταιρείας, καθώς και η επωνυμία του υποκαταστήματος, αν δεν είναι ίδια με την επωνυμία της εταιρείας,
 7. Ο διορισμός, η λήξη των καθηκόντων και τα ατομικά στοιχεία των προσώπων, που έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων και να την εκπροσωπούν ενώπιον δικαστηρίου
 8. Η λύση της εταιρείας, ο διορισμός, τα ατομικά στοιχεία ταυτότητας και οι εξουσίες των εκκαθαριστών, καθώς και η περάτωση της εκκαθάρισης,
 9. Τα λογιστικά έγγραφα (χρηματοοικονομικές καταστάσεις) της εταιρείας, όπως καταρτίσθηκαν, ελέγχθηκαν και δημοσιεύθηκαν κατά το δίκαιο του κράτους μέλους από το οποίο διέπεται η εταιρεία, και
 10. Το κλείσιμο του υποκαταστήματος.

(Ν. 4919/2022,  Άρθρο 39 )

Στοιχεία που καταχωρίζουν τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών τρίτων χωρών

 1. Η ιδρυτική πράξη και το καταστατικό, αν αυτό αποτελεί αντικείμενο χωριστής πράξης, καθώς και οι τροποποιήσεις των εγγράφων αυτών,
 2. Η ταχυδρομική διεύθυνση του υποκαταστήματος,
 3. Η αναφορά των δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος,
 4. Το δίκαιο του κράτους, από το οποίο διέπεται η εταιρεία,
 5. Αν το δίκαιο του κράτους από το οποίο διέπεται η εταιρεία προβλέπει την τήρηση μητρώου, καταχωρίζεται ο αριθμός εγγραφής της εταιρείας στο μητρώο αυτό,
 6. Η μορφή, η έδρα και το αντικείμενο της εταιρείας, καθώς και μία (1) τουλάχιστον φορά τον χρόνο το ποσό του καλυφθέντος κεφαλαίου, αν τα στοιχεία αυτά δεν περιέχονται στην ιδρυτική πράξη ή το καταστατικό,
 7. Η επωνυμία της εταιρείας, καθώς και η επωνυμία του υποκαταστήματος, αν δεν είναι ίδια με την επωνυμία της εταιρείας,
 8. Ο διορισμός, η λήξη των καθηκόντων, καθώς και τα στοιχεία ταυτότητας των προσώπων που έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων και να την εκπροσωπούν ενώπιον δικαστηρίου,
 9. Η λύση της εταιρείας, ο διορισμός, τα ατομικά στοιχεία ταυτότητας και οι εξουσίες των εκκαθαριστών, καθώς και η περάτωση της εκκαθάρισης,
 10. Τα λογιστικά έγγραφα, όπως οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, της εταιρείας, που καταρτίσθηκαν, ελέγχθηκαν και δημοσιεύθηκαν κατά το δίκαιο του κράτους, στο οποίο υπόκειται η εταιρεία. Στην περίπτωση που το δίκαιο του κράτους δεν προβλέπει κατάρτιση των λογιστικών εγγράφων κατά τρόπο ισοδύναμο με το ελληνικό και το ενωσιακό δίκαιο, απαιτούνται τα λογιστικά έγγραφα, όπως οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, των δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος,
 11. Το κλείσιμο του υποκαταστήματος.

(Ν. 4919/2022,  Άρθρο 43)

Μείνετε συντονισμένοι και διαβάστε στο επόμενό μας άρθρο τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες  το Γ.Ε.ΜΗ. υλοποιεί αυτεπάγγελτες καταχωρίσεις, διορθώσεις, μεταβολές και διαγραφές.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για να λύσουμε οποιαδήποτε απορία έχετε περί εταιρικών πράξεων!

Η ομάδα της ΑΦΟΙ ΛΕΜΟΝΟΠΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.

Περισσότερα άρθρα