Διαδικασία Εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., Υποχρεωτικότητα Αναφοράς του Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. & Τέλη

Νέα Δωρεάν υπηρεσία!
Κλείστε μία δεκάλεπτη συμβουλευτική συνάντηση και ρωτήστε μας ό,τι σας απασχολεί περί εταιρικών πράξεων!

Το παρόν άρθρο αποτελεί το τρίτο από μία σειρά άρθρων που αναρτώνται κάθε εβδομάδα στην ιστοσελίδα της Αφοί Λεμονόπουλοι Ε.Π.Ε., τα οποία ενημερώνουν λογιστές-φοροτεχνικούς και επιχειρήσεις σχετικά με το Γ.Ε.ΜΗ. και τις υποχρεώσεις προς αυτό.

Στο άρθρο «Υπόχρεοι Εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.», είδαμε ποιες εταιρείες/επιχειρήσεις θα πρέπει να εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούμε στη διαδικασία λήψης αριθμού Γ.Ε.ΜΗ και Ευρωπαϊκού Μοναδικού Ταυτοποιητή (EUID), καθώς και πού θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ..

Εγγραφή Υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ.

Σύμφωνα με το νόμο 4919/2022, Άρθρο 22, μέσω της ιστοσελίδας του Γ.Ε.ΜΗ. και πιο συγκεκριμένα από την σελίδα «Προσωποποιημένες Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. προς τις Επιχειρήσεις – Εγγραφή νέου χρήστη» γίνεται η εγγραφή του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ.

Στη συνέχεια,  το πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. χορηγεί αυτομάτως σε αυτόν αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.. Ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. είναι μοναδικός για κάθε υπόχρεο και παραμένει ο ίδιος και μετά τον μετασχηματισμό ή τη διαγραφή, την αναβίωση ή την επανεγγραφή του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ..

Σε περίπτωση περισσότερων του ενός υποκαταστημάτων του ίδιου αλλοδαπού ή ημεδαπού υπόχρεου, οι αριθμοί Γ.Ε.ΜΗ. αυτών εμπεριέχουν κοινά στοιχεία.

Ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. περιλαμβάνει δώδεκα (12) αριθμούς από τους οποίους, οι επτά (7) πρώτοι αντιστοιχούν στον μοναδικό αύξοντα αριθμό, τα επόμενα δύο (2) ψηφία αποτελούν τον κωδικό της αρμόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και οι υπόλοιποι αριθμοί αφορούν στον αριθμό των υποκαταστημάτων του υπόχρεου.

Οι επιστολές και τα έγγραφα παραγγελίας, ανεξάρτητα από τη μορφή τους, οι διαδικτυακοί τόποι και τα ηλεκτρονικά καταστήματα των υπόχρεων αναφέρουν υποχρεωτικά σε εμφανές σημείο τη νομική τους μορφή, την επωνυμία τους, τον τόπο της έδρας και το γεγονός ότι βρίσκονται σε κατάσταση εκκαθάρισης, όταν αυτό ισχύει.

Αν στα έγγραφα γίνεται μνεία του κεφαλαίου της εταιρείας, η ένδειξη αφορά στο καλυφθέν και το καταβεβλημένο κεφάλαιο.

Με την εγγραφή του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., το πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. χορηγεί αυτομάτως σε αυτόν Ευρωπαϊκό Μοναδικό Ταυτοποιητή (EUID).

Υποχρεωτική Αναγραφή Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ.

Ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. αναγράφεται υποχρεωτικά:

 1. Σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.,
 2. Σε κάθε έγγραφο που εκδίδουν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ.,
 3. Σε κάθε έγγραφο που αφορά στον υπόχρεο και φέρει την επωνυμία του,
 4. Στους διαδικτυακούς τόπους του υπόχρεου,
 5. Στα ηλεκτρονικά καταστήματα του υπόχρεου.

Πιο συγκεκριμένα, για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω ακολουθούν κάποιες διευκρινήσεις:

 • Η υποχρέωση αφορά αποκλειστικά στα έγγραφα της εταιρείας, όπως οι επιστολές και τα έγγραφα παραγγελίας και δεν καταλαμβάνει τις αποδείξεις λιανικής πώλησης ή τα τιμολόγια.
 • Η εν λόγω υποχρέωση αποτελεί ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο των άρθρων 26, 28 35, 39 και 40 της κωδικοποιημένης Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με ορισμένες πτυχές του εταιρικού δικαίου», τα οποία έχουν ήδη ενσωματωθεί με τα άρθρα 14 του ν. 4548/2018 (για τις ΑΕ), 47 του ν. 4072/2012 (για τις ΙΚΕ) και 4 του ν. 3190/1955. Αυτό που εκκρεμούσε πριν από την έκδοση του ν. 4919/2022 ήταν η επιβολή κυρώσεων, κατά τα προβλεπόμενα των άρθρων 28 και 40 της ανωτέρω Οδηγίας.
 • Σε ό,τι αφορά στις κυρώσεις του άρθρου 50 του ν. 4919/2022 δεν θα εφαρμοστούν άμεσα, καθώς εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής Υπουργικής απόφασης». ( Απόφαση 95207/05-10-2022 )

Τέλη Γ.Ε.ΜΗ.

Τα τέλη που καλούνται να καταβάλλουν οι εγγεγραμμένοι υπόχρεοι στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το Ν. 4919/2022, Άρθρο 49, εξειδικεύονται ως εξής:

 1. Ετήσιο τέλος Γ.Ε.ΜΗ.

Καταβάλλεται από όλους τους υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και το ύψος του καθορίζεται ανά κατηγορία υπόχρεου.

Στις περιπτώσεις νεοσύστατων υπόχρεων προσώπων, το ύψος του τέλους υπολογίζεται αναλογικά και καταβάλλεται εντός του πρώτου τριμήνου του επόμενου από τη σύσταση έτους.

Στις περιπτώσεις υπόχρεων που διαγράφονται πριν από το πέρας του έτους, το ύψος του τέλους υπολογίζεται αναλογικά με τους μήνες κατά τους οποίους ήταν ενεργοί.

Αν το υπόχρεο πρόσωπο βρίσκεται σε πτωχευτική διαδικασία, δεν οφείλεται ετήσιο τέλος.

Αν το υπόχρεο πρόσωπο έχει τεθεί σε λύση, το ετήσιο τέλος περιορίζεται στο μισό.

[Σε όλη την επικράτεια η ετήσια συνδρομή ανέρχεται σε ευρώ : Α.Ε.=320 , Ε.Π.Ε=150, Ι.Κ.Ε=100, Ο.Ε & Ε.Ε = 80, κ.λπ ]

Μετά την έκδοση του Ν.4919/22, τα τέλη ΓΕΜΗ ορίζονται στο άρθρο 49 του Νόμου. Ωστόσο μέχρι την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στο άρθρο 57 παρ.16 του Νόμου, η οποία και θα καθορίσει εκ νέου το ύψος, τη διαδικασία, τον τρόπο, τον χρόνο και τους όρους είσπραξης των τελών ΓΕΜΗ, συνεχίζουν να ισχύουν

 • Τέλος καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Η αρχική καταχώριση και οποιαδήποτε μεταβολή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ. προϋποθέτουν την προηγούμενη καταβολή τέλους, το οποίο είναι ενιαίο για όλους τους υπόχρεους.

Ειδικά οι αυτόματες καταχωρίσεις πράξεων και στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ. που δεν απαιτούν έλεγχο νομιμότητας πραγματοποιούνται ατελώς.

Το τέλος καταχώρισης είναι ενιαίο για όλους τους υπόχρεους και όλες τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ και ανέρχεται σε 10 ευρώ/ ανά καταχώριση.

 • Τέλος λήψης πιστοποιητικών και αντιγράφων.

Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών, των αντιγράφων και των αποσπασμάτων που προβλέπονται στις παρ. 3 ( Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, πιστοποιητικά, αντίγραφα ή αποσπάσματα των πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στον φάκελο των υπόχρεων) και 4 (Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας (Good Standing)  ) του άρθρου 46, ο αιτών καταβάλλει προηγουμένως στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ειδικό τέλος. [ Το Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας δεν είναι ακόμα διαθέσιμο από την Υ. Γ.Ε.ΜΗ].

Οι υπόχρεοι δικαιούνται ετησίως να λαμβάνουν ατελώς ένα (1) από τα πιστοποιητικά της παρ. 3 του άρθρου 46.

Το κόστος έκδοσης Πιστοποιητικού και Αντιγράφων από το ΓΕΜΗ ανέρχεται στα 5 ευρώ για όλα τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά Πιστοποιητικά/ Αντίγραφα, εκτός από το “Αμιγές Πιστοποιητικό Ιστορικότητας”, το κόστος έκδοσης του οποίου ανέρχεται στα 10 ευρώ.

Εξαιρείται η λήψη αντιγράφου Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης, το οποίο δεν χορηγείται ηλεκτρονικά, για το οποίο το κόστος ανέρχεται στα 3 ευρώ + 0,50 ευρώ/σελίδα και η πληρωμή γίνεται στα Ταμεία του ΕΒΕΑ κατά τη λήψη του Αντιγράφου. [ Δικαίωμα λήψης αντιγράφου Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης έχουν μόνο οι μέτοχοι της εταιρείας ]

 • Τέλος επωνυμίας και διακριτικού τίτλου.

Η καταβολή του τέλους προϋποθέτει η δέσμευση της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου να γίνει από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ., ή να γίνει προδέσμευση αυτής από τον ενδιαφερόμενο υπόχρεο.

[Η αίτηση προδέσμευσης επωνυμίας/διακριτικού τίτλου για την τροποποίηση ή προσθήκη του έχει κόστος 30,00 €]

Η ηλεκτρονική δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου από τον ίδιο τον υπόχρεο πραγματοποιείται ατελώς.

Από την καταβολή των ανωτέρω τελών εξαιρούνται οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., το μητρώο των οποίων τηρείται από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Μείνετε συντονισμένοι και διαβάστε το επόμενό μας άρθρο, που θα δημοσιευτεί την Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2023, με τίτλο: «Οι Εταιρικές Πράξεις που Πρέπει να Δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ.».

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για να λύσουμε οποιαδήποτε απορία έχετε περί εταιρικών πράξεων!

Η ομάδα της ΑΦΟΙ ΛΕΜΟΝΟΠΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.

Περισσότερα άρθρα