Ποιοι είναι Υποχρεωμένοι να Εγγραφούν στο Γ.Ε.ΜΗ.

Νέα υπηρεσία!

Βελτίωσε την επιχείρηση σου με ένα κλικ – Κλείσε τώρα μια δωρεάν συμβουλευτική συνάντηση!

Το παρόν άρθρο αποτελεί το δεύτερο από μία σειρά άρθρων που αναρτώνται κάθε εβδομάδα στην ιστοσελίδα της Αφοί Λεμονόπουλοι Ε.Π.Ε., τα οποία ενημερώνουν λογιστές-φοροτεχνικούς και επιχειρήσεις σχετικά με το Γ.Ε.ΜΗ. και τις υποχρεώσεις προς αυτό.

Όπως είδαμε στο άρθρο «Τι Είναι το Γ.Ε.ΜΗ.: Νομοθετικό Πλαίσιο και Διάρθρωση Υπηρεσιών», το Γ.Ε.ΜΗ. είναι το εθνικό μητρώο εμπορικής δημοσιότητας, στο οποίο πραγματοποιείται η δημοσιότητα πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων των υπόχρεων προσώπων.

Ποιοι είναι όμως υποχρεωμένοι να εγγραφούν στο Γ.Ε.ΜΗ. και ποια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσουν;

Υπόχρεοι Εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.

Στο Γ.Ε.ΜΗ. εγγράφονται υποχρεωτικά:

1.    Η Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) του ν. 4548/2018 (Α’ 104),

2.    Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) του ν. 3190/1955 (Α’ 91),

3.    Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) του ν. 4072/2012 (Α’ 86),

4.    Η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία του ν. 4072/2012,

5.    Ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α’ 196), στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός, ο οικοδομικός συνεταιρισμός και η ενεργειακή κοινότητα,

6.    Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.ΕΠ.) και ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων του ν. 4430/2016 (Α’ 205),

7.    Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοιν.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 (Α’ 96),

8.    Η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό του άρθρου 784 ΑΚ και του άρθρου 270 του ν. 4072/2012,

9.    Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2137/1985/ΕΟΚ (L 199, διορθωτικό L 247) που έχει την έδρα του στην ημεδαπή,

10.  Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία του Κανονισμού (ΕΚ) 2157/2001 (L 294) που έχει την έδρα της στην ημεδαπή, που μπορεί να είναι:

10.1.   Η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία του Κανονισμού (ΕΚ) 1435/2003 (L 207), που έχει την έδρα της στην ημεδαπή,

10.2.   Τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας που έχουν την έδρα τους σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ),

10.3.   Τα υποκαταστήματα ή τα πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και έχουν νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιρειών που αναφέρεται στην περ. ιβ),

10.4.   Τα υποκαταστήματα ή τα πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περ. (ιβ) και (ιγ),

10.5.   Η κοινοπραξία του άρθρου 293 του ν. 4072/2012,

10.6.   Οι ατομικές επιχειρήσεις με εγκατάσταση στην ημεδαπή και σκοπό το κέρδος που: α) διενεργούν εμπορικές πράξεις στο όνομά τους, κατά σύνηθες επάγγελμα, ή β) διαθέτουν αγαθά ή υπηρεσίες ή διαμεσολαβούν στη διάθεση αυτών με επιχειρηματικό κίνδυνο, μέσω οργανωμένης υποδομής ή μέσω εκμετάλλευσης της εργασίας τρίτων προσώπων.

ΔΕΝ εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το Ν. 4919/2022, Άρθρο 16:

1.    Οι αστικές εταιρείες για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας δικηγόρων, συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών,

2.    Τα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών ή επιχειρήσεων που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 27/1975 (Α’ 77) και τον α.ν. 378/1968 (Α’ 82),

3.    Η Ναυτική Εταιρεία που συστήνεται κατά τον ν. 959/1979 (Α’ 192) και η Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) που συστήνεται κατά τον ν. 3182/2003 (Α’ 220),

4.    Τα γραφεία αλλοδαπών εταιρειών που εγκαθίστανται στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον α.ν. 89/1967 (Α’ 132).

(Ν. 4919/2022, Άρθρο 16)

Ο νόμος σχετικά με τους υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. κάνει ιδιαίτερη επισήμανση στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και στις Αστικές Εταιρείες, ως ακολούθως:

·      Αγροτικοί Συνεταιρισμοί:

Κατόπιν συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την αναγκαιότητα εγγραφής των Αγροτικών Συνεταιρισμών στο Γ.Ε.ΜΗ., προτάθηκε η κατάργηση αυτής, καθώς προέκυψε ό,τι η λήψη Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. δεν εξυπηρετούσε κάποιον σκοπό. Στο πλαίσιο αυτό, με το άρθρο 72 του ν. 5019/2023 (Α’ 27) τροποποιήθηκε το άρθρο 16 του ν. 4919/2022 και συγκεκριμένα καταργήθηκε η παρ. 4, στην οποία προβλέπονταν η υποχρέωση εγγραφής των Αγροτικών Συνεταιρισμών στο Γ.Ε.ΜΗ. Η εν λόγω κατάργηση είναι σε ισχύ από τις 14 Φεβρουαρίου 2023 και τυχόν εγγραφές ή καταχώριση πράξεων και στοιχείων ή λήψη πιστοποιητικών που έχουν ληφθεί έκτοτε είναι άκυρα.( 41913/05-05-2023 Διαγραφή Αγροτικών Συνεταιρισμών από το Γ.Ε.ΜΗ. )

·      Αστικές Εταιρείες:

Οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. οφείλουν να εγγράφουν στο Γ.Ε.ΜΗ. μόνο τις Αστικές Εταιρείες που επιθυμούν να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν οικονομικό σκοπό. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 περ. η) του ν. 4919/2022, στο ΓΕΜΗ εγγράφεται μόνο η Αστική Εταιρεία του άρθρου 784 Α.Κ., δηλαδή η αστική εταιρεία με νομική προσωπικότητα σε συνδυασμό με το άρθρο 270 του ν. 4072/2012. ( 16702/22-02-2023 Διευκρινίσεις σχετικά με υποχρέωση εγγραφής των Αστικών Εταιρειών στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο Μ.Μ.Ε.Ο.Δ.)

Άλλα Μητρώα Γ.Ε.ΜΗ.

Εκτός από τους υπόχρεους που αναφέρθηκαν πιο πάνω στο παρόν άρθρο, υπάρχουν και κάποιες άλλες κατηγορίες φορέων που θα πρέπει να εγγραφούν υποχρεωτικά στο Μητρώο Μη Εμπορικής Οικονομικής Δραστηριότητας του Γ.Ε.ΜΗ ή προαιρετικά στο Γενικό Μητρώο Μελών Επιστημονικών Φορέων.

1.    Μητρώο Μη Εμπορικής Οικονομικής Δραστηριότητας – Μ.Μ.Ε.Ο.Δ. ( Ν. 4919/2022, Άρθρο 52)

Στο πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. τηρείται διακριτό Μητρώο Μη Εμπορικής Οικονομικής Δραστηριότητας (Μ.Μ.Ε.Ο.Δ.), στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά:

·      Τα σωματεία των άρθρων 78 έως 107 ΑΚ,

·      Τα ιδρύματα των άρθρων 108 έως 121 ΑΚ,

·      Οι επιτροπές εράνων των άρθρων 122 έως 126 ΑΚ,

·      Οι αστικές εταιρείες των άρθρων 741 έως 783 ΑΚ.

Η εγγραφή:

Ø  Πραγματοποιείται ατελώς, μέσω διαλειτουργικότητας με το πληροφοριακό σύστημα TAXIS,

Ø  Δεν συνεπάγεται την κτήση της εμπορικής ιδιότητας και τις υποχρεώσεις που ισχύουν για τους υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.,

Ø  Δεν δημιουργεί υποχρέωση καταβολής των τελών, πλην των τελών « Τέλος επωνυμίας και διακριτικού τίτλου»

Ø  Δεν επιφέρει την αυτοδίκαιη εγγραφή τους σε επιμελητήριο.

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι:

« … ως οικονομικοί φορείς θεωρούνται και τα μη κερδοσκοπικά σωματεία του άρθρου 78 Α.Κ. που έχουν οικονομικό σκοπό και δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα, και συνεπώς δεν είναι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι ως άνω οικονομικοί φορείς έχουν, καταρχήν, δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών που προβλέπεται ως κριτήριο επιλογής η καταλληλόλητα της επαγγελματικής δραστηριότητας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 75 του ν. 4412/2016. Συνεπώς, ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο του άρθρου 78 Α.Κ. που είναι εγγεγραμμένο σε επαγγελματικό μητρώο (όπως π.χ. ένα Επιμελητήριο του ν. 4497/2017) μπορεί να συμμετέχει σε διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης προμηθειών και υπηρεσιών καίτοι δεν είναι εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ.» (Εγκύκλιος Οδηγία 39937/28-04-2023)

2.    Γενικό Μητρώο Μελών Επιστημονικών Φορέων – ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ.  (Ν. 4919/2022, Άρθρο 56 )

Συγκροτείται Γενικό Μητρώο Μελών Επιστημονικών Φορέων (ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ.) στο οποίο εγγράφονται προαιρετικά τα πρόσωπα που ασκούν ελεύθερη επαγγελματική δραστηριότητα και δεν διενεργούν εμπορικές πράξεις, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στους κατωτέρω επιστημονικούς φορείς ή στα μέλη αυτών:

·      Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος,

·      Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος,

·      Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος,

·      Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος,

·      Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία,

·      Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος,

·      Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος,

·      Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος,

·      Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος («επιστημονικοί φορείς»).

Το ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ. τηρείται σε πληροφοριακό σύστημα, που αναπτύσσουν από κοινού οι επιστημονικοί φορείς.

Μείνετε συντονισμένοι και διαβάστε το επόμενό μας άρθρο, που θα δημοσιευτεί την Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2023, με τίτλο: «Διαδικασία Εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., Υποχρεωτικότητα Αναφοράς του Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. & Τέλη».

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για να λύσουμε οποιαδήποτε απορία έχετε περί εταιρικών πράξεων!

Η ομάδα της ΑΦΟΙ ΛΕΜΟΝΟΠΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.

Περισσότερα άρθρα