Τι Είναι το Γ.Ε.ΜΗ.: Νομοθετικό Πλαίσιο και Διάρθρωση Υπηρεσιών

Νέα υπηρεσία!

Βελτίωσε την επιχείρηση σου με ένα κλικ – Κλείσε τώρα μια δωρεάν συμβουλευτική συνάντηση!

odigos-gemi-1

Το παρόν άρθρο αποτελεί το πρώτο από μία σειρά άρθρων που θα αναρτώνται κάθε εβδομάδα στην ιστοσελίδα της Αφοί Λεμονόπουλοι Ε.Π.Ε., τα οποία θα ενημερώνουν λογιστές-φοροτεχνικούς και επιχειρήσεις σχετικά με το Γ.Ε.ΜΗ. και τις υποχρεώσεις προς αυτό.

Η ανάγκη συγκρότησης ενός ενιαίου πλαισίου οργάνωσης, ενημέρωσης και χρήσης των μητρώων της δημόσιας διοίκησης αποτελούσε ανέκαθεν πάγια απαίτηση των συναλλασσόμενων με τους φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ιδιαίτερα για την επιχειρηματική κοινότητα, οι επικαλύψεις στοιχείων, τα προβλήματα στην ονοματολογία, οι διαφορετικές κωδικοποιήσεις, η αποσπασματική συγκέντρωση στοιχείων από φορείς, η έλλειψη στοιχείων ιστορικότητας επιχειρήσεων κ.λ.π., αποτελούσαν μερικά μόνο από τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζε, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται προβλήματα στις διαδικασίες του γενικότερου επιχειρείν. Για όλους αυτούς τους λόγους, ήταν πάγιο αίτημα του εμπορικού κόσμου της χώρας εδώ και πολλά χρόνια η δημιουργία ενός ενιαίου εμπορικού μητρώου. (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων).

Έτσι δημιουργήθηκε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) που αφορά όλες τις νομικές μορφές επιχειρήσεων της Ελλάδας και έχει ως στόχο να  βοηθήσει στην παρακολούθηση των εμπορικών επιχειρήσεων από την πολιτεία και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ίδιων των επιχειρήσεων από την κεντρική διοίκηση και τους αρμόδιους φορείς της.

Το Γ.Ε.ΜΗ. και η Διάρθρωση των Υπηρεσιών του

Το «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)» είναι το εθνικό μητρώο εμπορικής δημοσιότητας, στο οποίο πραγματοποιείται η δημοσιότητα πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων των υπόχρεων προσώπων.

Οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. (Υ.Γ.Ε.ΜΗ.) διακρίνονται σε:

 1. Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Υπουργείων:
  • Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που είναι αποκλειστικά αρμόδια για τις εταιρείες α) των εταιρειών δημόσιου ενδιαφέροντος β) των εταιρειών που προβλέπονται ρητά από διάταξη νόμου, γ) των εταιρειών που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
  • Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων, καθώς και τους Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης.
 2. Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων

Οι αρμοδιότητες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των επιμελητηρίων ασκούνται και παρέχονται ανεξάρτητα από τις ανταποδοτικές υπηρεσίες, που προσφέρουν τα επιμελητήρια προς τα μέλη τους, καθώς και από τις οικονομικές υποχρεώσεις των μελών τους προς αυτά, που απορρέουν από συνδρομές

 1. Πιστοποιημένοι συμβολαιογράφοι Γ.Ε.ΜΗ..

Κάθε συμβολαιογράφος που εντάσσεται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. δύναται να πραγματοποιεί καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ., συμβολαιογραφικών πράξεων που απαιτούν εμπορική δημοσιότητα, καθώς και των προσαρτώμενων σε αυτές στοιχείων ή δηλώσεων.( Ν. 4919/2022, Άρθρο 20)

Η λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ., της Υ.Μ.Σ. και των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. ( Ν. 4919/2022, Άρθρο 4)

Το Γ.Ε.ΜΗ. όμως διασυνδέεται και με άλλα ηλεκτρονικά Μητρώα ως ακολούθως:

 1. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε. B.R.I.S., το Γ.Ε.ΜΗ.:
  1. Επικοινωνεί ηλεκτρονικά με τα λοιπά εθνικά μητρώα άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να:
   • λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με στοιχεία που είναι αποθηκευμένα σε άλλο εθνικό μητρώο κράτους μέλους και αφορούν σε κεφαλαιουχικές εταιρείες και υποκαταστήματά
   • χορηγεί πληροφορίες αναφορικά με τις κεφαλαιουχικές εταιρείες με έδρα στην ημεδαπή, καθώς και για τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών,
  2. Απαντά σε ερωτήματα που τίθενται από μεμονωμένους χρήστες στο ευρωπαϊκό ενιαίο σημείο ηλεκτρονικής πρόσβασης στο Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε.B.R.I.S.
 2. Το πληροφοριακό σύστημα Γ.Ε.ΜΗ. διασυνδέεται με το TAXIS:

για τη λήψη και διαβίβαση δεδομένων, που προβλέπονται ως καταχωριζόμενα ή υποβαλλόμενα από τους υπόχρεους και στα δύο πληροφοριακά συστήματα. Πέραν της ανωτέρω διασύνδεσης δύναται να πραγματοποιείται και ανταλλαγή αρχείων μεταξύ των δύο πληροφοριακών συστημάτων.

 1. Το Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να διασυνδέεται και με άλλα μητρώα, αρχεία και βιβλία που τηρούνται ηλεκτρονικά, προκειμένου να χορηγεί αντίγραφα πράξεων, στοιχεία ή δεδομένα που υποβάλλονται σε δημοσιότητα, σε άλλα μητρώα, αρχεία ή βιβλία.
 2. Το Γ.Ε.ΜΗ. χορηγεί δεδομένα σε άλλα μητρώα, βάσεις δεδομένων, αρχεία και βιβλία που τηρούνται ηλεκτρονικά από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα (Ν. 4919/2022, Άρθρο 24)

Το Νομοθετικό Πλαίσιο που Ορίζει το Γ.Ε.ΜΗ.

Σύμφωνα με την Οδηγία της Ε.Ε. 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου:

 • Τα κράτη μέλη της Ε.Ε. παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές ως προς τη διαθεσιμότητα διαδικτυακών εργαλείων για επιχειρηματίες και εταιρείες στις επικοινωνίες τους με τις δημόσιες αρχές για θέματα εταιρικού δικαίου
 • Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ποικίλλουν μεταξύ των κρατών μελών

Για να καταστεί δυνατή η διευκόλυνση των επιχειρήσεων να προβαίνουν εύκολα, έγκαιρα και με το μικρότερο δυνατό κόστος στη διεκπεραίωση όλων των εταιρικών πράξεων και η ευθυγράμμιση με τους κανόνες και διατάξεις της Ε.Ε., η Ελληνική Κυβέρνηση προχώρησε στην εκπόνηση μιας σειράς νόμων οι οποίοι είναι:

 1. Ν. 4919 (ΦΕΚ Α’ 71/07-04-2022)

Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

 1. Ν. 4548 (ΦΕΚ Α’ 104/13-06-2018)

Άρθρο 12. Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ.

 1. Ν. 3190 (ΦΕΚ Α’ 91/16-04-1955)

Άρθρο 8. Δημοσιότητα

 1. Ν. 4072 (ΦΕΚ Α’ 86/11-04-2012)

Άρθρο 52.   Δηµοσιότητα Γ.Ε.ΜΗ.  ( Αφορά τις Ι.Κ.Ε )

Άρθρο 251. Δηµοσιότητα ( Αφορά τις Ο.Ε )

Άρθρο 273. Δηµοσιότητα ( Αφορά τις Ε.Ε )

 1. Απόφαση 44559/2019

Εμπορική δημοσιότητα των πράξεων και στοιχείων των ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν.4548/2018. Νέοι κανόνες περί ελέγχου νομιμότητας και πληρότητας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, τις Δ/νσεις Αναπτύξεως των Περιφερειακών Ενοτήτων και τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ.

Μείνετε συντονισμένοι και διαβάστε το επόμενό μας άρθρο, που θα δημοσιευτεί την Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2023, με τίτλο: «Ποιοι είναι Υποχρεωμένοι να Εγγραφούν στο Γ.Ε.ΜΗ.»

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για να λύσουμε οποιαδήποτε απορία έχετε περί εταιρικών πράξεων!

Η ομάδα της ΑΦΟΙ ΛΕΜΟΝΟΠΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.

Περισσότερα άρθρα