Ορισμός Καταληκτικής Ημερομηνία Υποβολής Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος

Νέα υπηρεσία!

Βελτίωσε την επιχείρηση σου με ένα κλικ – Κλείσε τώρα μια δωρεάν συμβουλευτική συνάντηση!

Είναι γεγονός ότι τα πράγματα αλλάζουν πολύ γρήγορα και πλέον για τις Ελληνικές επιχειρήσεις είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθούν κάθε νέα εξέλιξη και να διεκπεραιώνουν τις εταιρικές τους υποθέσεις στο χρόνο που πρέπει και όπως πρέπει.

Με την από 19 Ιουνίου του 2019 απόφαση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος τα νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, τα οποία έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας (εισηγμένης ή μη), της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, είναι υποχρεωμένα ταυτόχρονα με την δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, να υποβάλλουν τα οικονομικά τους στοιχεία στην πλατφόρμα της Τράπεζας της Ελλάδος, με προθεσμία πρώτης υποβολής τον Νοέμβριο του 2019.

Με ανακοίνωσή της πέρυσι, η Τράπεζα της Ελλάδος είχε γνωστοποιήσει ότι οι παραπάνω εταιρείες έπρεπε να υποβάλλουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους έως τις 30 Σεπτεμβρίου, παρά την παράταση προθεσμίας διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης που δόθηκε με το άρθρο 21 του Νόμου 4965/2022 ΦΕΚ (162/Α/02-09-2022) για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες.

Τώρα έχουμε μία νέα εξέλιξη!

Στις 23 Απριλίου δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Τροποποίηση της Πράξης Διοικητή (ΠΔ) υπ’ αρ. 2682/03.06.2019 σχετικά με την υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Με αυτήν την τροποποίηση πλέον τα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα είναι υποχρεωμένα να υποβάλουν τα οικονομικά τους στοιχεία στο Γ.Ε.ΜΗ, αλλά και στην Τράπεζα της Ελλάδος, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Επιπλέον, το προαναφερθέν Φ.Ε.Κ. έχει επιφέρει την ακόλουθη αλλαγή για τις εισηγμένες εταιρείες:

Οι εταιρείες που οι κινητές αξίες των οποίων έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, υποχρεούνται να υποβάλλουν τα ως άνω στοιχεία στην Τράπεζα της Ελλάδος ταυτόχρονα με την κατά τον ν. 3556/2007 δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής τους έκθεσης, στην οικεία αγορά αξιών. Η υποβολή των ως άνω στοιχείων είναι αναγκαία, μεταξύ άλλων, για τη διενέργεια πιστοληπτικών αξιολογήσεων από το Εσωτερικό Σύστημα Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Επιχειρήσεων (ΕΣΠΑΕ) της Τράπεζας της Ελλάδος για σκοπούς πιστοδοτικών πράξεων του Ευρωσυστήματος. Και για να το πούμε πιο απλά… κλείνει η στρόφιγγα της παροχής δανείων στις εταιρείες που δεν έχουν αναρτήσει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους στην Τράπεζα της Ελλάδος

Έτσι λοιπόν, τώρα περισσότερο από ποτέ, είναι αναγκαία η συνεργασία των επιχειρήσεων και των λογιστών-φοροτεχνικών που τις παρακολουθούν με έμπειρες ομάδες ανθρώπων που γνωρίζουν και παρακολουθούν τις εξελίξεις στο πεδίο των εταιρικών πράξεων και είναι σε θέση να τις διεκπεραιώσουν επιτυχώς.

Περισσότερα άρθρα