Πρόστιμα & Κατάσταση Αναστολής Καταχώρησης για Μη Εναρμόνιση με τις Διατάξεις του Νόμου για την Τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)

Νέα υπηρεσία!

Βελτίωσε την επιχείρηση σου με ένα κλικ – Κλείσε τώρα μια δωρεάν συμβουλευτική συνάντηση!

Πριν από λίγους μήνες μέσω του άρθρου μας «Εταιρικές Πράξεις: Υποχρεώσεις από το Νέο Νόμο για την Τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)» είχαμε ενημερώσεις όλες τις εταιρείες και τους λογιστές φοροτεχνικούς για το νέο νόμο «4919/2022 Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)».

Αυτός ο νόμος προβλέπει ότι από 1 Οκτωβρίου 2022 οι εταιρείες που δεν εναρμονίζονται με τις διατάξεις του θα έχουν κυρώσεις (έχουμε ενημερωθεί βέβαια ότι ακόμα δεν ξεκίνησε η εφαρμογή αυτών των κυρώσεων, όμως αναμένεται άμεσα) οι οποίες αφορούν τόσο στην αναστολή καταχώρησης όσο και στην επιβολή προστίμων.

Κατάσταση Αναστολής Καταχώρησης

Το άρθρο 29 του νόμου προβλέπει ότι θα μπαίνουν σε κατάσταση αναστολής καταχώρησης εταιρείες για:

 • Μη εμπρόθεσμη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

Και

 • Αν παραμένουν χωρίς νόμιμη διοίκηση ή χωρίς εκκαθαριστές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες
 • Αν σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους μετά τη θέση τους, για οποιονδήποτε λόγο, σε διαδικασία εκκαθάρισης, δεν έχουν προβεί σε δημοσίευση ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης
 • Αν δεν έχουν προβεί σε διαδικασία πιστοποίησης του μετοχικού ή του εταιρικού τους κεφαλαίου εντός των προθεσμιών που ορίζονται στη νομοθεσία περί εταιρικού δικαίου

Επιβολή Προστίμων

Το άρθρο 50 του νόμου προβλέπει την επιβολή διόλου ευκαταφρόνητων προστίμων σε διάφορες περιπτώσεις, μερικές εκ των οποίων οι πιο συνηθισμένες είναι:

Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ) για εκπρόθεσμη δημοσίευση ή μη δημοσίευση:

 • Οικονομικών καταστάσεων
 • Πιστοποίησης Ιστοσελίδας
 • Πιστοποίησης καταβολής αρχικού κεφαλαίου
 • Πιστοποίησης καταβολής αύξησης
 • Τροποποίησης Καταστατικού
 • Οι οικονομικές καταστάσεις έναρξης και πέρατος εκκαθάρισης και η διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ.
 • Γενικών Συνελεύσεων των εταίρων για λήψη αποφάσεων που υπόκεινται σε δημοσιότητα (20 ημέρες προθεσμία)

Για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) για εκπρόθεσμη δημοσίευση ή μη δημοσίευση:

 • Οικονομικών καταστάσεων
 • Τροποποίησης Καταστατικού
 • Οι οικονομικές καταστάσεις έναρξης και πέρατος εκκαθάρισης και η διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ.
 • Γενικών Συνελεύσεων των εταίρων για λήψη αποφάσεων που υπόκεινται σε δημοσιότητα (20 ημέρες προθεσμία)

Για τις Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) για εκπρόθεσμη δημοσίευση ή μη δημοσίευση:

 • Οικονομικών καταστάσεων
 • Πιστοποίησης καταβολής αρχικού κεφαλαίου
 • Πιστοποίησης καταβολής αύξησης
 • Εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου
 • Τροποποίησης Καταστατικού
 • Οι οικονομικές καταστάσεις έναρξης και πέρατος εκκαθάρισης και η διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ.
 • Γενικών Συνελεύσεων των εταίρων για λήψη αποφάσεων που υπόκεινται σε δημοσιότητα (20 ημέρες προθεσμία)

Για τις Προσωπικές Εταιρείες (Ο.Ε. – Ε.Ε.) για την μη δημοσίευση:

 • Τροποποίησης καταστατικού
 • Ο διορισμός των εκκαθαριστών, καθώς και τα ατομικά τους στοιχεία, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 33
 • Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εφόσον συντρέχουν οι περιστάσεις της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), περί εφαρμογής των ελληνικών λογιστικών προτύπων
 • Οι οικονομικές καταστάσεις έναρξης και πέρατος εκκαθάρισης και η διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ.

Καλό λοιπόν θα ήτανε οι εταιρείες της χώρας μας να προβούν άμεσα (…χθες δηλαδή!) στην τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων που έχουν προς το ΓΕΜΗ και από τώρα και ύστερα, με επιλογή των σωστών συνεργατών, να ακολουθούν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες στην ώρα που πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει, ώστε να μην βρεθούν προ εκπλήξεων!

Περισσότερα άρθρα