Παράταση Προθεσμιών Διεξαγωγής Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων Νομικών Προσώπων για το Έτος 2022

Νέα Δωρεάν υπηρεσία!
Κλείστε μία δεκάλεπτη συμβουλευτική συνάντηση και ρωτήστε μας ό,τι σας απασχολεί περί εταιρικών πράξεων!

Είναι γνωστό ότι οι επιχειρήσεις επηρεάστηκαν σε πολλαπλά επίπεδα από την πανδημία, γεγονός που επηρέασε σε πολύ μεγάλο βαθμό και την υλοποίηση των εσωτερικών τους διαδικασιών. Έτσι, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων αποφάσισε με τροπολογία στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα» να δοθεί παράταση τόσο στην καταληκτική ημερομηνία που αφορά στη διεξαγωγή των γενικών συνελεύσεων νομικών προσώπων για το έτος 2022όσο και στην υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Νόμου 4965/2022 ΦΕΚ (162/Α/02-09-2022) δόθηκε παράταση για το έτος 2022 στην προθεσμία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018 (Α’ 104), του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 (Α’ 86) και του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α’ 91) για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες. Δηλαδή οι εταιρείες είναι πλέον υποχρεωμένες να:

  • Υλοποιήσουν τις γενικές τους συνελεύσεις έως τις 30 Οκτωβρίου του 2022, αντί της προηγούμενης καταληκτικής ημερομηνίας που ήταν 10 Σεπτεμβρίου του 2022
  • Υποβάλουν τα πρακτικά των συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ έως τις 19 Νοεμβρίου του 2022, αντί της προηγούμενης καταληκτικής ημερομηνίας που ήταν 30 Σεπτεμβρίου του 2022.

Η συγγραφή των πρακτικών των γενικών συνελεύσεων καθώς και ο τρόπος που απαιτείται να συνταχθούν τα πρακτικά αυτών και των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων είναι πολύ συγκεκριμένος, με βάση τις υποχρεώσεις που απορρέουν για τις επιχειρήσεις από το Νέο Νόμο για την Τήρηση του Γ.Ε.ΜΗ. Η μη εναρμόνιση των εταιρειών με αυτόν το νόμο οδηγεί αυτομάτως σε αναστολή καταχωρήσεων και σε πρόστιμο. Είναι πλέον βέβαιο, περισσότερο από ποτέ, ότι οι Έλληνες επιχειρηματίες χρειάζονται συνεργάτες, που μπορούν να αναλάβουν γι’ αυτούς, πάντα σε συνεργασία μαζί τους και με τους λογιστές φοροτεχνικούς που παρακολουθούν τις εταιρείες τους, όλο αυτό το φόρτο εργασίας στον οποίο καλούνται να ανταποκριθούν. Έτσι μόνο θα μπορούν να επικεντρωθούν στη δική τους δουλειά που είναι το «επιχειρείν».

Περισσότερα άρθρα