Υποβολή Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Εταιρικής Χρήσης 2021 στην Τράπεζα της Ελλάδος (Καταληκτική Ημερομηνία)

Νέα Δωρεάν υπηρεσία!
Κλείστε μία δεκάλεπτη συμβουλευτική συνάντηση και ρωτήστε μας ό,τι σας απασχολεί περί εταιρικών πράξεων!

Πέρυσι η Τράπεζα της Ελλάδος είχε γνωστοποιήσει ότι οι εταιρείες – νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, τα οποία έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας (εισηγμένης ή μη), της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, θα έπρεπε να υποβάλουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους μέχρι μία συγκεκριμένη ημερομηνία. Πολλές εταιρείες δεν ανταποκρίθηκαν σε αυτή την υποχρέωση, με αποτέλεσμα να υπάρχουν κυρώσεις, όπως το κλείσιμο της στρόφιγγας της παροχής δανείων, με συνέπεια να κινδυνεύει η βιωσιμότητά τους.

Φέτος, στις 2 Σεπτεμβρίου η Τράπεζα της Ελλάδος με δελτίο τύπου ανακοίνωσε ότι η 30η Σεπτεμβρίου 2022 έχει ορισθεί ως ενιαία καταληκτική ημερομηνία της υποχρεωτικής υποβολής των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2021 από τα νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα (εισηγμένες και μη επιχειρήσεις), σύμφωνα με την ταυτόχρονη κατά νόμο  (4308/2014, 4548/2018) υποχρέωση δημοσίευσής τους.

Επίσης, η Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποίησε ότι η πλατφόρμα υποβολών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τις εταιρικές χρήσεις 2020, 2019, 2018, 2017 και 2016 παραμένει ανοικτή για την υποδοχή διορθωτικών ή νέων καταστάσεων από επιχειρήσεις που δεν έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους.

Για να διευκολύνει τις εταιρείες, η Τράπεζα της Ελλάδος παρέχει ένα πακέτο εγγράφων που αφορούν στις Συνοπτικές Οδηγίες, στις Γενικές Τεχνικές Οδηγίες και στα αρχεία προς υποβολή, με τις αντίστοιχες αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης για κάθε τύπο Υποδείγματος. Παρ’ όλα αυτά, έχει παρατηρηθεί ότι οι εταιρείες, έχοντας να ανταποκριθούν σε μία σειρά από υποχρεώσεις που απορρέουν από την ψηφιοποίηση διαφόρων διαδικασιών που είναι υποχρεωμένες να ακολουθήσουν (π.χ. Γ.Ε.ΜΗ.), αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε επίπεδο ορθής ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων. Αυτή η κατάσταση οδηγεί σε προβλήματα εσωτερικής λειτουργίας των εταιρειών που σχετίζονται και με εξωτερικές συνεργασίες τους (π.χ. τράπεζες), γεγονός που υποδεικνύει τη μεγάλη ανάγκη των εταιρειών να έχουν δίπλα τους ανθρώπους που έχουν εξειδικευμένη γνώση αυτών των θεμάτων και είναι σε θέση να αναλάβουν τη διεκπεραίωση όλων των προαναφερόμενων διεργασιών.

Περισσότερα άρθρα