Υποβολή Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος

Νέα υπηρεσία!

Βελτίωσε την επιχείρηση σου με ένα κλικ – Κλείσε τώρα μια δωρεάν συμβουλευτική συνάντηση!

Κλείνει η Στρόφιγγα της Παροχής Δανείων στις Εταιρείες που δεν Έχουν Αναρτήσει τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις τους στην Τράπεζα της Ελλάδος

Το Ελληνικό Κράτος εκσυγχρονίζεται μέσω της ψηφιοποίησης και μαζί του και οι τράπεζες.

Είναι πλέον γνωστό σε όλες τις Ελληνικές εταιρείες – νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, τα οποία έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας (εισηγμένης ή μη), της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας – ότι έχουν υποχρέωση, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο,  να υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους, ώστε να είναι δυνατή η αυτοματοποιημένη επεξεργασία τους. Και αυτή η υποχρέωση απορρέει από την ανάγκη εναρμόνισης της χώρας μας με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δεν είναι όμως λίγες εκείνες οι εταιρείες που δεν έχουν συμμορφωθεί με αυτήν την απαίτηση μέχρι και σήμερα, παρ’ όλο που η Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποίησε ότι ορίζει την 30η Νοεμβρίου 2021 ως ενιαία καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2020.

Και δεν είναι λίγοι εκείνοι οι επιχειρηματίες που δεν είναι σωστά ενημερωμένοι για τις συνέπειες της μη ανταπόκρισής τους σε αυτήν την απαίτηση. Και ποιες είναι αυτές;

Πολύ πρόσφατα, ο οικονομικός διευθυντής μίας πολύ γνωστής Ελληνικής εταιρείας έλαβε ενημερωτική επιστολή από την τράπεζα με την οποία συνεργάζεται για να του γνωστοποιηθεί το εξής:

Ότι δεν μπορεί η τράπεζα να συνεχίσει να παρέχει ρευστότητα στην εταιρεία, μέσω δανείων, διότι δεν έχουν υποβληθεί οι χρηματοοικονομικές της καταστάσεις, όπως ορίζει ο νόμος, στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Πιο συγκεκριμένα, οι δανειακές απαιτήσεις από την εν λόγω τράπεζα προς την εταιρεία, θα πρέπει να εκχωρηθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος, ως ασφάλεια για την παροχή ρευστότητας, στο πλαίσιο της Πράξης Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής υπ’ αρ. 96/22.4.2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Όμως, για να υλοποιηθεί αυτή η διαδικασία, θα πρέπει πρώτα να γίνει αξιολόγηση της πιστοληπτικής διαβάθμισης των δανειακών απαιτήσεων. Η εν λόγω αξιολόγηση, ενώ μέχρι τώρα διενεργούνταν με τη χρήση μέσων διαβάθμισης (RT) τρίτων φορέων, θα ξεκινήσει να πραγματοποιείται μέσω του Εσωτερικού Συστήματος Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Επιχειρήσεων (ΕΣΠΑΕ- Internal Credit Assessment System-ICAS) της Τράπεζας της Ελλάδος, βάσει των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που θα έχει προηγουμένως υποβάλλει η κάθε εταιρεία στο Κεντρικό Γραφείο Ισολογισμών (CBSO) της Τράπεζας της Ελλάδος.  

Έτσι λοιπόν, οι ιδιοκτήτες των εταιρειών που θέλουν να συνεχίσουν να έχουν ρευστότητα μέσω δανείων από τις Ελληνικές τράπεζες, θα πρέπει άμεσα να υποβάλουν της ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους στην Τράπεζα της Ελλάδος για τις εταιρικές χρήσεις 2020, 2019, 2018, 2017 και 2016, μέσω του πληροφοριακού συστήματος IRIS. Και δεν πρέπει να ξεχνούν, ότι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν αυτά τα οικονομικά στοιχεία και στο Γ.Ε.ΜΗ.

Αν και η Τράπεζα της Ελλάδος προσφέρει αναλυτικές οδηγίες για την πραγματοποίηση αυτής της διαδικασίας, η πράξη δείχνει ότι γίνονται αρκετά λάθη με αποτέλεσμα η ρευστότητα και άρα η βιωσιμότητα των εταιρειών να κινδυνεύει.

Αναμφίβολα, ο εκσυγχρονισμός μέσω της ψηφιοποίησης έχει πολλά θετικά. Όμως καταδεικνύει και την ανάγκη δημιουργίας ομάδων, που απαρτίζονται από εξειδικευμένα άτομα, τα οποία συνεργάζονται αρμονικά και υλοποιούν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, έχοντας ως κύριο μέλημά τους την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των εταιρειών.

Περισσότερα άρθρα