«Εταιρικές Πράξεις: Υποχρεώσεις από το Νέο Νόμο για την Τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)»

Νέα υπηρεσία!

Βελτίωσε την επιχείρηση σου με ένα κλικ – Κλείσε τώρα μια δωρεάν συμβουλευτική συνάντηση!

Στο πλαίσιο της «Ψηφιακής δεκαετίας της Ευρώπης: ψηφιακοί στόχοι για το 2030» η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε ως όραμα την ενδυνάμωση των επιχειρήσεων και των πολιτών για ένα βιώσιμο ψηφιακό μέλλον, με μεγαλύτερη ευημερία και επίκεντρο τον άνθρωπο.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων και η ψηφιοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών αποτελούν δύο από τους τέσσερις (4) βασικούς πυλώνες αυτού του οράματος. Η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών (υπολογιστικό νέφος/τεχνητή νοημοσύνη/μαζικά δεδομένα) κατά 75% και η επιτάχυνση για τουλάχιστον του 90% των πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ώστε να επιτύχουν ένα στοιχειώδες επίπεδο ψηφιακής έντασης έως το τέλος του 2030 θεωρείται επιτακτική. Επιπλέον, η ψηφιοποίηση των κύριων δημόσιων υπηρεσιών κατά 100% είναι ένας στόχος που πρέπει να υλοποιηθεί.

Οι δύο προαναφερόμενοι πυλώνες μαζί με τους στόχους τους αφορούν και τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου.

Ο Νέος Νόμος για τις Εταιρικές Πράξεις

Σύμφωνα με την Οδηγία της Ε.Ε. 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου:

  • Τα κράτη μέλη της Ε.Ε. παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές ως προς τη διαθεσιμότητα διαδικτυακών εργαλείων για επιχειρηματίες και εταιρείες στις επικοινωνίες τους με τις δημόσιες αρχές για θέματα εταιρικού δικαίου
  • Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ποικίλλουν μεταξύ των κρατών μελών

Για να καταστεί δυνατή η διευκόλυνση των επιχειρήσεων να προβαίνουν εύκολα, έγκαιρα και με το μικρότερο δυνατό κόστος στη διεκπεραίωση όλων των εταιρικών πράξεων και η ευθυγράμμιση με τους κανόνες και διατάξεις της Ε.Ε., η Ελληνική Κυβέρνηση προχώρησε στην εκπόνηση ενός νέου νόμου, του «4919/2022 Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)».

Ο νέος αυτός νόμος βοηθάει τις Ελληνικές επιχειρήσεις να επιτύχουν πιο γρήγορα τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη του Ευρωπαϊκού οράματος, ενώ ταυτόχρονα τις επιτρέπει να δραστηριοποιούνται με πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό τρόπο τόσο σε εθνικό όσο και σε διασυνοριακό/Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Απαιτήσεις από το Νέο Νόμο για την Τήρηση του Γ.Ε.ΜΗ

Παρ’ όλο που ο νέος αυτός νόμος ευθυγραμμίζεται με την Οδηγία της Ε.Ε. και στοχεύει στη δημιουργία αποτελεσματικών ηλεκτρονικών διαδικασιών με επίκεντρο τον χρήστη, η μετάβαση και η εναρμόνιση των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα δεν είναι και τόσο εύκολη, ειδικά για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Υπάρχουν πολλές εταιρείες που δεν έχουν καταφέρει ακόμα να «κλείσουν» όλες τις υποθέσεις τους ως προς το ΓΕΜΗ. Υπάρχουν άλλες, που βρίσκονται σε αδράνεια ή υποτίθεται έχουν κλείσει και η νέα αυτή ψηφιακή πραγματικότητα, τους δημιουργεί νέες πολύπλοκες απαιτήσεις.

Όμως, υπάρχουν κι εκείνες οι εταιρείες, που θέλουν πραγματικά να επικεντρωθούν στους επιχειρηματικούς τους στόχους και δεν έχουν την πολυτέλεια να αφιερώνουν χρόνο για να ενημερώνονται για τις αλλαγές στους νόμους και στις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές.

Εάν προστεθεί σε αυτή την κατάσταση και η επιβολή :

·       Αναστολής Καταχωρήσεων η οποία θα ενεργοποιηθεί από την 1η Ιουλίου 2022 για τις επιχειρήσεις που έχουν εκκρεμότητες στο ΓΕΜΗ, όπως πχ. αν δεν έχει δημοσιεύσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ή αν ΔΕΝ έχει προβεί σε διαδικασία πιστοποίησης του μετοχικού ή του εταιρικού του κεφαλαίου.

·       Προστίμου (διόλου ευκαταφρόνητου ποσού) που προβλέπει ο νέος νόμος, η οποία θα ενεργοποιηθεί από την 1η Οκτωβρίου 2022 για τις επιχειρήσεις με εκκρεμότητες που απορρέουν από τη χρήση του 2021

τότε είναι εύλογο να υπάρχει μία ανησυχία σε πολλούς επιχειρηματίες, για το αν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν έγκαιρα στις διατάξεις του νέου νόμου.

Αν θέλουμε πραγματικά να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, τότε θα πρέπει να δημιουργήσουμε εκείνες τις υποδομές και να προσφέρουμε στους Έλληνες επιχειρηματίες τις κατάλληλες υπηρεσίες, με εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος που θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να είναι έτοιμες να εναρμονιστούν άμεσα σε κάθε νέο νόμο, χωρίς άγχος και χωρίς επιπλέον κόστη.

Περισσότερα άρθρα